top of page

MEDLEMSKAP

 / eng below

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. 


Fullført fagutdanning med bachelor eller  master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. 


Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. 


Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter.


Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. 


Hvordan du betaler medlemskontigent:

  • logg deg inn i din egen nettbank.

  • velg betale eller overføre.

  •  huk av for kvitteringsoblat.

  • ta med kvitteringsoblat og få medlemskort på neste seminar / sammenkomst.

ordinert medlemskap: 300

student: 100

kontonummer: 4750 66 98983


Husk å alltid oppdatere epostadressen din med oss. Medlemskapet løper fra nærmeste Januar og tolv måneder frem.

/ eng


The purpose of the admission criteria is to ensure that the members of the organization are professional, professional visual artists.

Completed professional education with a bachelor's or master's degree in visual art / contemporary art / art provides membership.

A similar degree from abroad also qualifies for direct membership.

The same applies to diplomas in visual arts and some major subjects from the period before the quality reform. Unless formal education at the master's level is available, similar levels can be documented in other ways.

The same applies to combinations of practice and education which, in the overall assessment, can be said to correspond to a professional level with competence at the level of a master.


How to pay for a yearly membership:


  •     log in to your own online bank.

  •     select pay or transfer.  

  •      check off the receipt sheet.

  •     bring a receipt sheet and receive membership cards at the next seminar / meeting.ordinary memembership: 300

student: 100

accountnumber: 4750 66 98983

Remember to always keep us updated with your newest email address.

The membership is valid from your closest January and twelve months out.

medlem: About Us
bottom of page