top of page

VEDTEKTER

FOR KUNSTNERNE I TROMSØ -KIT


§ 1: NAVN & FORMÅL
Kunstnerne i Tromsø (KIT) er en interesseorganisasjon for profesjonelle, visuelle
kunstnere i Tromsø, som oppfyller kravene til medlemskap i
kunstnerorganisasjonene eller kunststudenter ved kunstakademiet i Tromsø.
Foreningen skal arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale
interesser i Tromsø.


§ 2: MEDLEMSKAP
For medlemskap i organisasjonen må en ha høyere kunstutdannelse eller
oppfylle kravene for medlemskap i kunstorganisasjonene Norske Billedkunstnere
(NBK) eller Norske Kunsthåndverkere (NK) eller kunststudenter ved
kunstakademiet i Tromsø.
Kontingenten for ordinære medlemmer og studentmedlemmer fastsettes av
årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på
årsmøtet.


§ 3: ORGANISASJON


Organisasjonen har følgende organer:


  • Årsmøte

  • Styret

  • Nominasjonskomite


3.1 Årsmøtet


Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmene i organisasjonen har
stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet, kan gi
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn tre
fullmakter. Vedtak som er fattet på årsmøtet, er bindende for styret og
enkeltmedlemmer, og fattes med simpelt flertall.


Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og skal kunngjøres minst seks
uker før. Saker som skal behandles må ha kommet inn til styret minst fire uker
før årsmøtet. Styret sender ut endelig dagsorden med sakspapirer senest to uker  før årsmøtet.


Alle forslag fra medlemmene skal legges ved årsmøtepapirene i sin helhet.


Årsmøtets dagsorden skal bestå av følgende punkter:


1. Valg av møteledelse, referent, et medlem til å godkjenne og underskrive
referatet, tellekorps og redaksjonskomité, samt registrering av fullmakter


2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.


3. Styrets årsberetning og regnskap for siste år, til godkjenning.


4. Rapporter fra organisasjonens komiteer og utvalg, til orientering.


5. Vedtakssaker som er fremmet av styret og enkeltmedlemmer


6. Godkjenning av styrets strategi- og handlingsplan for kommende år


7. Godkjenning av budsjett for kommende år

8. Valg av styre, styreleder, nominasjonskomité og valg av revisor dersom den
som gir tilskudd, krever det.


3.2 Styret


Styret skal ha 4 medlemmer (og to vara til styret). Styret skal ha følgende
sammensetning:


Styreleder, sekretær, kasserer, medlem. Hvis mulig bør et av styremedlemmene være kunststudent ved kunstakademiet i Tromsø.


Styret velges for ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Styret skal ha
minimum 3 styremøter i løpet av året. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme. Prokura innehas av styreleder og sekretær hver for seg.


3.3 Nominasjonskomite


Foreningens skal ha en egen nominasjonskomite, som består av 3 medlemmer hvor av en student ved kunstakademiet i Tromsø hvis mulig.


Nominasjonskomite
velges av årsmøtet.


§ 4 VEDTEKTSENDRINGER


Vedtekter kan endres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall
av avgitte stemmer.


§5 OPPLØSNING AV FORENINGEN


Foreningen kan bare oppløses av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av avgitte stemmer.


Ved oppløsning skal styret stå for avvikling.


Ved oppløsning skal foreningens verdier og eiendeler benyttes etter formålsparagrafens intensjoner.

vedtekter: About Us
bottom of page